دانلود کتاب زبان اصلی Psychologized Language in Education : Denaturalizing a Regime of Truth

[ad_1]

این کتاب به چگونگی تسلط زبان روانشناسی بر آموزش و مدرسه می پردازد. استفاده از یک لنز مهم برای برخی از ساختارهای اساسی در آموزش – به عنوان مثال ذهن ، خود ، هویت ، عواطف ، هوش هیجانی ، انگیزش ، فرهنگ ، زبان و معنا و مبنای آنها در گفتارهای روانشناختی ، نویسندگان روش های ممکن را برای غلبه بر این گفتمان های روانشناختی و از بین بردن پیامدهای آن پیشنهاد می کنند. این کتاب خوانندگان را دعوت می کند تا از مفهوم پردازی های ساکن و بازاندیشی به درک اجتماعی و اجتماعی تر از آموزش بپردازند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Psychologized Language in Education : Denaturalizing a Regime of Truth