دانلود کتاب زبان اصلی Regards sur le monde sibérien : Textes réunis et présentés par Christian Malet

[ad_1]

سیبری کشوری است برای آزمایش بسیاری از مردم با زبانهایی که نشان دهنده حداقل چهار خانواده اصلی زبان نیست. سیبری جمع است ، تا حدی که فرد وسوسه می شود درباره آن در جمع صحبت کند. دیدگاههای متکثر و متعدد توسط متخصصان از رشته های مختلف ، متخصصان قوم شناسی ، زراعت شناسان ، پزشکان ، خاطرات متناوب ، حکایات و مقالات علمی انجام شده است. تصویری از سیبری پدیدار می شود که هم ماندگار است و هم قابل تغییر.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Regards sur le monde sibérien : Textes réunis et présentés par Christian Malet