دانلود کتاب زبان اصلی Renewable Energy and the Environment :

[ad_1]

این کتاب تعدادی از موضوعات مهم فنی و غیر فنی فعلی مربوط به توسعه جهانی انرژی ، محیط زیست و توسعه اقتصادی – اجتماعی را برای متخصصان و دانشجویان به طور مستقیم و غیرمستقیم در زمینه های مربوطه مورد بحث قرار می دهد. این نشان می دهد که چگونه انرژی های تجدیدپذیر راه حل هایی برای کاهش تقاضای انرژی ارائه می دهد و به دستیابی به یک محیط پاک کمک می کند ، همچنین فقدان چشم انداز روشنی در توسعه فناوری و سیاست برای دستیابی به اهداف جهانی انرژی تجدید پذیر برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را بررسی می کند. گازها و تحریک توسعه اقتصادی – اجتماعی. ساختار این کتاب به گونه ای است که تلفیقی سازگار از نظریه های بنیادی ، مجموعه ای از فعالیت های تحقیق و توسعه فعلی و همچنین رهنمودهای جدید برای غلبه بر محدودیت های مهم را ارائه می دهد. فن آوری های آینده برای شبکه های انتقال نیرو و کنترل ، پایداری و قابلیت اطمینان آنها نیز ارائه شده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Renewable Energy and the Environment :