دانلود کتاب زبان اصلی Residual Stress, Thermomechanics & Infrared Imaging, Hybrid Techniques and Inverse Problems, Volume 8 : Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics

[ad_1]

تنش پسماند ، ترمومکانیک و تصویربرداری مادون قرمز ، تکنیک های ترکیبی و مشکلات معکوس ، جلد 8 مجموعه مقالات کنفرانس سالانه و نمایشگاه مکانیک تجربی و کاربردی SEM 2017 ، جلد هشتم نه کنفرانس ، مشارکت هایی را در این زمینه مهم تحقیقاتی و مهندسی. این مجموعه اکتشافات اولیه و مطالعات موردی را در محدوده وسیعی از مناطق ارائه می دهد ، از جمله:

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Residual Stress, Thermomechanics & Infrared Imaging, Hybrid Techniques and Inverse Problems, Volume 8 : Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics