دانلود کتاب زبان اصلی Resounding Pasts: Essays in Literature, Popular Music, and Cultural Memory

[ad_1]

زمینه تحقیق حافظه مدت هاست با روشی که در آن رویدادهای گذشته چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی جشن گرفته می شود ، فراموش می شوند ، پردازش می شوند یا پردازش می شود ، مشغول بوده است. با این وجود در عصری که حالت های مختلف یادآوری هنری و فرهنگی شروع به همپوشانی و پاسخگویی به یکدیگر می کنند ، پویایی های یادآوری و فراموشی فرهنگی در یک شبکه به طور فزاینده ای پیچیده از نمایش ها در هم آمیخته اند که هم در زمان و هم در خارج از زمان فعالیت می کنند. ، فرهنگی ، و مرزهای ملی. به عنوان متون توزیع شده عمومی که از مرز بین یک مصنوعات فرهنگی و یک شی artistic هنری عبور می کنند ، آثار موسیقی و ادبی ، چه به صورت جداگانه و چه غالباً در ارتباط با یکدیگر ، به شکل گیری خاطرات فرهنگی و تجارب فردی این حوادث کمک می کنند. عبور از محیط فرهنگی آنها از طریق اشکال زیبایی شناختی و اجتماعی خاص ، ژانرها و شیوه های توزیع ، موسیقی و ادبیات بخشی از پانورامای جهانی در حال رشد مواد اولیه می شود که می توانیم پرسیدن س aboutالاتی درباره چگونگی یادآوری پیامدهای اشتراک و انتقال این خاطرات را آغاز کنیم. و فشارهای زیبایی شناختی و فرهنگی مرتبط با انتشار و تفسیر متن هایی که در گذشته (دوباره) صدا می کنند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Resounding Pasts: Essays in Literature, Popular Music, and Cultural Memory