دانلود کتاب زبان اصلی Revisiting Globalization and the Rise of Global Production Networks :

[ad_1]

این کتاب مقایسه جهانی سازی مدرن و وابستگی متقابل تجاری قرن نوزدهم را به چالش می کشد ، که در آن ویژگی اصلی جهانی سازی مدرن ، گسترش شبکه های تولید جهانی است که در گذشته وجود نداشت. ماسوود نشان می دهد که ظهور شبکه های تولید جهانی (GPN) نتیجه آزادسازی اقتصادی و تجاری نیست ، بلکه به دلیل تحولات محافظت از نئو در دهه 1980 است که به عنوان یک کاتالیزور برای تبدیل شبکه های تولید ملی ژاپن به شبکه های فراگیر در حال حاضر عمل می کند. GPN از طریق این مورد ژاپن ، نویسنده پرونده ای را برای بازنگری در منشأ جهانی شدن ارائه می دهد و برخی از عواقبی را که احتمالاً از انتقال تکاملی تدریجی به اقتصاد جهانی ناشی می شود ، بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Revisiting Globalization and the Rise of Global Production Networks :