دانلود کتاب زبان اصلی Rock Grouting at Dam Sites :

[ad_1]

این کتاب به نفوذپذیری پایه سد ، نحوه تعیین وضعیت آنها و چگونگی محکم کردن سنگ نفوذپذیر برای دستیابی به پایه های ایمن برای سدهای بزرگ تمرکز دارد. این شامل مبانی نظری و همچنین درسهایی است که از کاربرد آنها در کارهای ساختمانی عملی در پروژه های معروف گرفته شده است. همچنین جنبه هایی مانند نفوذ پذیری توده سنگ در سایت سد ، از جمله خصوصیات هیدرولیکی شبکه های آب و تأثیر آنها بر قابلیت اطمینان نتایج آزمایش فشار آب (WPT) مورد بحث قرار می گیرد. تأثیر برخی عوامل زمین شناسی در رژیم هیدروژئولوژیکی سایت و همچنین رفتار پارگی آب و زبری فردی ؛ و رابطه بین میزان دوغاب و میزان نفوذناپذیری.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Rock Grouting at Dam Sites :