دانلود کتاب زبان اصلی Savez-vous qu’il y a aura une distribution de prix au Paradis?

[ad_1]

چه پاداش هایی در بهشت ​​دریافت خواهید کرد؟ کتاب مقدس می گوید که یک روز ما باید در برابر خداوند عیسی بایستیم تا مورد قضاوت قرار بگیریم. هر مiمنی پس از نجات ، چه خوب و چه بد ، قضاوت خواهد شد. اگر ما صادقانه به پروردگار عیسی خدمت کرده باشیم ، زمان شادی بزرگی خواهد بود زیرا پاداش های فوق العاده ای دریافت خواهیم کرد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Savez-vous qu’il y a aura une distribution de prix au Paradis?