دانلود کتاب زبان اصلی SchoolX : How Principals Can Design a Transformative School Experience for Students, Teachers, Parents – and Themselves

[ad_1]

چگونه می توانیم تجربه مدرسه را برای همه ذینفعان تغییر شکل دهیم؟ جواب ژترو جونز است: تفکر طراحی. SchoolX به مدیران نشان می دهد که چگونه طراح شوند ، نه فقط مدیر یا رهبر.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب SchoolX : How Principals Can Design a Transformative School Experience for Students, Teachers, Parents – and Themselves