دانلود کتاب زبان اصلی Schreiben im 'Grenzland zwischen Einsamkeit und Gemeinschaft': : Franz Kafkas 'Schloß' als 'Contact Zone'

[ad_1]

این مطالعه براساس این مشاهدات است كه فرانتس كافكا ، كه از نظر زندگی در خانه مانده بود ، در پایان زندگی خود زادگاه خود پراگ را ترك كرد ، اما متون وی همیشه به سفر ادبی به كشورهای خارجی پرداخته اند. از این نظر ، او رمان “Schloß” را به عنوان “منطقه تماس” ، به عنوان فضایی از تقابل بین یا بین فرهنگی ، که توسط روابط قدرت نامتقارن شرکت کنندگانش شکل گرفته ، می داند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Schreiben im 'Grenzland zwischen Einsamkeit und Gemeinschaft': : Franz Kafkas 'Schloß' als 'Contact Zone'