دانلود کتاب زبان اصلی Schriftliche Erzählfähigkeiten diagnostizieren und fördern : Eine empirische Studie zum Erfassen von Textqualität in der Primar- und Sekundarstufe

[ad_1]

این مطالعه به اعتبار یک دستورالعمل کدگذاری برای ضبط تحلیلی کیفیت متون داستانی مکتوب اختصاص دارد. ارزیابی داده های به دست آمده به عنوان بخشی از پروژه بی قرار نشان می دهد که مهارت های روایی را می توان به روش خوب و متمایز در مدارس ابتدایی و متوسطه اندازه گیری کرد و می توان پیشرفت دانش آموزان را در یک مداخله ترسیم کرد. این مدل که از علوم مختلف مرتبط مشتق شده و دستورالعمل کدگذاری بر اساس آن ساخته شده است ، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی قابل تأیید است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Schriftliche Erzählfähigkeiten diagnostizieren und fördern : Eine empirische Studie zum Erfassen von Textqualität in der Primar- und Sekundarstufe