دانلود کتاب زبان اصلی Scientific Freedom Under Attack : Political Oppression, Structural Challenges, and Intellectual Resistance in Modern and Contemporary History

[ad_1]

موضوع آزادی علمی در سالهای اخیر فوریت خاصی پیدا کرده است. فشارها بر جامعه علمی نه تنها در کشورهای اقتدارگرا بلکه در کشورهای لیبرال نیز افزایش یافته است. مقالات این جلد از نظر تاریخی جهانی شرایط کار دانشمندان و محدودیت های آزادی آنها را در 250 سال گذشته بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Scientific Freedom Under Attack : Political Oppression, Structural Challenges, and Intellectual Resistance in Modern and Contemporary History