دانلود کتاب زبان اصلی Scribes As Sages and Prophets : Scribal Traditions in Biblical Wisdom Literature and in the Book of the Twelve

[ad_1]

دانشمندان کتاب مقدس عبری “نبوت” و “حکمت” را به طور واضح حوزه های مختلفی دیده اند که با نقش های متضاد و منحصر به فرد شخصیت های اصلی آنها نشان داده می شود: حکیم وفادار ، ستون اداری از یک طرف و پیامبر عصیانگر از طرف دیگر . در حالی که تأثیر اندیشه بر متون نبوی یکی از موضوعات بحث علمی بوده است ، به ندرت س additionalال دیگری درباره تأثیر اندیشه نبوی بر متون حکمت مطرح می شود. مشارکت در این جلد به هر دو موضوع پرداخته است: آنها بر اساس این فرض هستند که متون کتاب مقدس عبری و فرهنگهای پیرامون اسرائیل باستان از یک طبقه اجتماعی از کاتبان تحصیل کرده که این متون را تألیف و منتقل می کنند نشات گرفته است. پس از آن قابل قبول به نظر می رسد که متون حکمت ممکن است آثار تأثیر نبوی مشابه با افکار خردمندانه ای را که در متون نبوی یافت می شود ، نشان دهند. مقالات تصویری چند وجهی از درک متقابل پیامبران و حکما را ارائه می دهد ، و بنابراین درک عمیق تری از ادبیات حکمت و نبوت را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Scribes As Sages and Prophets : Scribal Traditions in Biblical Wisdom Literature and in the Book of the Twelve