دانلود کتاب زبان اصلی Sedimentology

[ad_1]

این عنوان شامل پیشرفت های مفهومی بدون غفلت از فرایندهای رسوبی و مشاهده اجسام رسوبی است. بازسازی محیط زیست و تجزیه و تحلیل حوضه با استفاده از داده های میدانی ، ثبت چاه و داده های لرزه ای نیز بحث شده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Sedimentology