دانلود کتاب زبان اصلی Sehen- und Hörenlassen, was ist

[ad_1]

در Daseinanalysis ، مسئله انسانها به مسئله ارتباط آنها با جهان مربوط می شود: مسئله یکی ، همسایگان ، کودک ، بزرگسال ، بیمار. دسترسی با روش تجزیه و تحلیل هستی پدیدارشناختی-هرمنوتیکی انجام می شود که مبتنی بر چیزها و خود مردم است. سپس آنها نه تنها در مشکلات ، بلکه در ثروت نیز ظاهر می شوند که از اهمیت درمانی نیز برخوردار است. انتخاب سخنرانی ها و سمینارهای ارائه شده در اینجا طی یک دوره 36 ساله با هدف ارائه ایده ای از روش کار انجام می شود و تجربه این روش ، که در عمل ثابت شده است ، در زمینه های توسعه و هویت مفید بوده است ، همکاری میان رشته ای و بین فرهنگی مثمر ثمر پیشنهاد شده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Sehen- und Hörenlassen, was ist