دانلود کتاب زبان اصلی Seizing the Square : 1989 Protests in China and Germany From a Global Perspective

[ad_1]

این کتاب پویایی جهانی را در پشت همزمانی اعتراضات در چین و آلمان در سال 1989 و اقدامات مخالف محلی در میادین نسبتاً بررسی می کند. وقفه در ضرب الاجل های ملی ، اعتراضات سال 1989 ، تاکنون شناسایی شده و بصیرتی از مظاهر مکانی لحظه جهانی 1989 را فراهم کرده است. اعتراضاتی در میادین شهر شکل گرفت. این کتاب با ارائه دیدگاه جهانی نسبت به پدیده ای که خود در دهه های اخیر جهانی شده است ، بینشی از فرآیندهای جهانی سازی موجود در زیر را ارائه می دهد که فضای اشغال شده میادین شهری را در مرکز توجه قرار می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Seizing the Square : 1989 Protests in China and Germany From a Global Perspective