دانلود کتاب زبان اصلی The Attic Tragedy

[ad_1]

سیلوی هرگز آنها را ارواح نمی خواند ، اما آنها بودند – نه اینکه جورج خودش آنها را هرگز دیده باشد. دختر جدید ، سیلوی ، با موجودی کیف چرمی به سبک قدیمی ، دستکش های نخی و سفید و سر در ابرها مانند موجودی از زمان دیگر است. جورج رانندگی او را در لبه محوطه مدرسه و با هدایت صداهای ناشناخته تماشا می کند. هنگامی که جورج برای سیلوی مداخله می کند ، تامی پین و گروه راهزنش را دفع می کند ، او را به یک غریبه اثیری نزدیک می کند. هرچند آنطور که جورج دوست دارد نزدیک نیست. در سقف مغازه عتیقه فروشی پدر سیلوی ، جای زخم های جورج آواز می خواند و آرزوی آرزوی او آنها را به فاجعه ای مانند ارواح نجوا دهنده سیلوی محجبه و اجتناب ناپذیر رهنمون می شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Attic Tragedy