دانلود کتاب زبان اصلی The Biological and Social Analyses of a Mississippian Cemetery From Southeast Missouri : The Turner Site, 23BU21A

[ad_1]

ترنر ، جنوب شرقی میسوری ، یک شهرک کوچک می سی سی پی است که در حدود سال 1300 بعد از میلاد اشغال شد. تصور می شود که همراه با دو سایت نزدیک ، Powers Fort و Snodgrass ، متعلق به فورس فاز باشد. در این جلد ، بلک تجزیه و تحلیل گوردخمه های یافت شده در هر سه سایت را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Biological and Social Analyses of a Mississippian Cemetery From Southeast Missouri : The Turner Site, 23BU21A