دانلود کتاب زبان اصلی The Brantford Call : For Deep Cleansing Within the Churches

[ad_1]

ندای خداوند مسیح در کتاب مقدس برای تقدیس خطاب به کلیساها است و قلب همه مrsمنان را تسخیر می کند. رئیس کلیسا نه تنها برای افرادش به صورت جداگانه ، بلکه در شهرداری نیز به مقدسات امر می کند. ما پیش از او با هم زندگی می کنیم و به زودی در مقابل او خواهیم ایستاد. تقدیس کار روح القدس در بدن مسیح است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Brantford Call : For Deep Cleansing Within the Churches