دانلود کتاب زبان اصلی The Challenge of Asylum to Legal Systems

[ad_1]

مجموعه مقالاتی با ارائه چشم اندازهای اساسی در تدوین قانون پناهندگی با تمرکز بر توسعه اروپا و انگلیس ، از جمله حقوق بین الملل حقوق بشر و قوانین تطبیقی. موضوعات تحت پوشش از قانون در سطح اتحادیه اروپا ، با تأکید خاص بر رسیدگی فرابخشی به ادعاهای پناهندگان ، مراحل پناهندگی ، اعضای خانواده افرادی که نیاز به حمایت دارند ، مزایای اجتماعی و تأثیر در سطح ملی بر تصویب هنجارهای اتحادیه اروپا. دیدگاه های داخلی و تطبیقی ​​پیشنهادی شامل بحث در مورد بازداشت ، تصمیمات قضایی ، حقوق تجدیدنظر ، رسیدگی به ادعاها ، با اشاره خاص به نقش مترجمان ، و تحولات در استرالیا است که مدل تفکر شایسته تقلید در انگلستان را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Challenge of Asylum to Legal Systems