دانلود کتاب زبان اصلی The Complementary Roots of Growth and Development : Comparative Analysis of the United States, South Korea, and Turkey

[ad_1]

ریشه های مشترک موفقیت و عدم موفقیت در رشد و توسعه اقتصادی به ترتیب در مدیریت سیستماتیک و چندپارگی مکمل های نهادی نهفته است ، اما نه در انطباق یک طرفه مدل های بازار یا دولت. برای اثبات این استدلال ، آکان از کشورهایی از ایالات متحده ، کره جنوبی و ترکیه – یک کشور پیشرفته توسعه یافته ، اخیراً توسعه یافته و در حال توسعه – استفاده می کند. آکان یک چارچوب ساده برای درک دو نکته فراهم می کند که فراتر از شیدایی ایدئولوژیک است. اولین چگونگی عملکرد و تکامل یک مدل G&D است. با پویایی اقتصادی ، مالی ، صنعتی و سیاسی خود در هم تنیده اند. دوم این که چرا مدل بازار یا دولت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موفق و ناموفق است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Complementary Roots of Growth and Development : Comparative Analysis of the United States, South Korea, and Turkey