دانلود کتاب زبان اصلی The Entrepreneurial Intellectual in the Corporate University :این کتاب تحلیلی انتقادی از دانشگاه شرکتی را ارائه می دهد. داستان شخصی نویسنده بین واقعیت دانشگاه شرکتی و شعارهای دانشگاه کارآفرینی رخ می دهد ، که به نویسنده اجازه می دهد آشکار کند که چگونه دانشگاه شرکتی از لحاظ ساختاری با فعالیت های روشنفکران کارآفرین مخالف است. این کتاب نه تنها به تناقضات درونی دانشگاه شرکتی می پردازد ، بلکه به همدستی روشنفکران بوروکراتیک آن در بازتولید قفس آهنین بوروکراسی نیز می پردازد. بارو با اشاره به میراث پیر ژوزف پرودون معتقد است که روشنفکران کارآفرین ، چه افراد و چه در گروه های کوچک ، باید با اجرای یک مسیر ضعیف بین بازار و دولت ، برای بهبود شرایط خود اقدام مستقیم انجام دهند.دانلود پی دی اف کتاب The Entrepreneurial Intellectual in the Corporate University :