دانلود کتاب زبان اصلی The Politics and Business of Self-Interest from Tocqueville to Trump :

[ad_1]

علاقه شخصی انگیزه مهم انسانی است و این کتاب سیر تحول آن در ایالات متحده و پیامدهای آن در سیاست ، تجارت و روابط شخصی را بررسی می کند. در دوران پس از جنگ ، درک آمریکایی ها از منافع شخصی خود از مفهوم الکسیس دو توکویل در مورد “منافع شخصی خوب درک شده” – که در آن مردم دریافتند که منافع آنها با موفقیت جامعه ای که عضو آن بودند تأمین می شود – دور شد. “فردگرایی” – منظور وی از این چارچوب محدودی است که اغلب مردم را به دنبال منافع خود با هزینه جامعه سوق می دهد. این کتاب قبل از بررسی پیامدهای منفی دموکراسی ، از طریق تحلیل کمی و کیفی محتوای سخنرانی های ریاست جمهوری ، کمیته های تلویزیونی و موسیقی عامه پسند ، این تحول را مستند می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Politics and Business of Self-Interest from Tocqueville to Trump :