دانلود کتاب زبان اصلی The Politics of Islamism : Diverging Visions and Trajectories

[ad_1]

این کتاب رویکردی متفاوت و متنوع برای درک امکانات دموکراتیزه کردن یا احتمال مقاومت استبدادی در جهان اسلام دارد. آیا این حجم تنوع پیچیده جنبش ها و احزاب اسلامگرا را برجسته می کند؟ مشخص شده توسط تنش ها ، مبارزات و اختلافات داخلی. وجود این تنوع در و در میان جنبش های اسلام گرایانه و آمادگی مشترک آنها برای مشارکت در سیاست های اساسی حاکی از تحول مهمی در دهه های اخیر در جهان اسلام است. این نشان می دهد که جهان اسلام به یک تمرکز ساده بر سازگاری یا ناسازگاری اسلام و دموکراسی رسیده است. جنبش ها و احزاب اسلام گرا تجلی بسیاری از مظاهر و سیرهای اسلامی سیاسی هستند. مطالعات موردی و تحلیل های کلامی مفصل در این جلد ، توجه به اصلاح سیاست ها ، اصلاحات سیاسی – اجتماعی و تحولات ایدئولوژیکی را که توسط روشنفکران مسلمان و جنبش ها و ایدئولوگ های اسلام گرا ایجاد شده ، جلب می کند. آیا فضای سیاسی متنوع در جهان اسلام با تغییرات سیاسی – اجتماعی و کلامی درون اسلام گرایی پیوندی ناگسستنی دارد؟ به ویژه اشتیاق به عدالت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی بیشتر ، آرزویی که اساس آن اسلام فراگیر واساتی است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Politics of Islamism : Diverging Visions and Trajectories