دانلود کتاب زبان اصلی The Practice of Surgical Pathology : A Beginner's Guide to the Diagnostic Process

[ad_1]

در آموزش آسیب شناسی ، تفاوت زیادی در آموزش بین دانشکده پزشکی و دستیاری وجود دارد. در نتیجه ، کارآموز آسیب شناسی اغلب آمادگی اقامت را نمی یابد. این کتاب که کاملاً رنگی به تصویر کشیده شده است ، پایه های آسیب شناسی عملی را بنا نهاده و داربستی را برای ایجاد پایگاه دانش در اختیار شما قرار می دهد. این شامل مقدمه مقدماتی است و از طریق هر سیستم ارگان پیشرفت می کند. در هر فصل مروری کوتاه بر بافت شناسی برجسته طبیعی ، بحث در مورد انواع نمونه معمولی ، رویکرد استراتژیک به نمونه و بحث در مورد ارتباط بسیاری از تشخیص های مختلف ارائه می شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Practice of Surgical Pathology : A Beginner's Guide to the Diagnostic Process