دانلود کتاب زبان اصلی The Rule of the Taewŏnʾgun, 1864–1873

[ad_1]

دهه 1864-1873 به عنوان دوران Taewon’gun (“شاهزاده دادگاه بزرگ”) در کره شناخته می شود ، زمانی که او در 1864 به تخت سلطنت نشست. پادشاه کوجونگ خیلی جوان بود و نمی توانست حکومت کند ، بنابراین پدرش ، یی هونگ ، به جای او حکمرانی کرد و برای بازگرداندن قدرت های سلطنت در پیش گرفت.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Rule of the Taewŏnʾgun, 1864–1873