دانلود کتاب زبان اصلی The Secret Book of Artephius

[ad_1]

آرتفی (حدود سال 1150) نویسنده ای بود که تعدادی متن متفرقه به او نسبت داده شد. شبه رسم الخط شیمیایی شناسایی Artefiy تاریخی را دشوار می کند. هویت او همچنان یک سوال باز است. از آنجا که راز بیکن بارها مورد احترام و ذکر کتاب مخفی Artefiy قرار گرفته است ، نوشته های Artefius به حدود سال 1150 برمی گردد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Secret Book of Artephius