دانلود کتاب زبان اصلی Understanding Pathology: From Disease Mechanism to Clinical Practice

[ad_1]

این کتاب نشان می دهد که چگونه رشته آسیب شناسی در جامعه قرار می گیرد و با علم و پزشکی تعامل دارد. این کار بر روی آسیب شناسی آناتومیک متمرکز است و عمل پزشکی آزمایشگاهی را در شرایط بالینی پوشش می دهد. این کتاب برای متخصصان بهداشت ، به ویژه آسیب شناس تشریحی مفید است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Understanding Pathology: From Disease Mechanism to Clinical Practice