دانلود کتاب زبان اصلی Une societe autour de l'étranger est-elle possible ?

[ad_1]

ما بررسی می کنیم که آیا دوگانگی خارجی به عنوان یک آلتره یا دشمن واقعاً در سیستم بین المللی ما که تحت سلطه قدرت های بزرگ غربی قرار دارد ، منطقی است. هدف این کار قرار دادن دو رویکرد در منظر است. رویکرد فلسفی از یک سو و رویکردی در مورد کاربرد سیاسی مهمان نوازی از سوی دیگر. ژاک دریدا فراتر از مهمان نوازی کانتی ، مهمان نوازی مطلق و بدون قید و شرط فلسفی ، گسست از مهمان نوازی در عقل سلیم ، با قانون یا پیمان مهمان نوازی را ارائه می دهد. بنابراین آیا می توانیم به جامعه ای فکر کنیم که پیرامون پذیرش خارجی ها سازمان یافته باشد؟

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Une societe autour de l'étranger est-elle possible ?