دانلود کتاب زبان اصلی Ungarndeutsche heute – Sprache und Zugehörigkeit : Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas 1.20

[ad_1]

آلمانی ها قرن ها در مجارستان زندگی کرده اند. مخصوصاً بعد از اینکه به 17./18 رسیدید. یک قرن تحت حکومت عثمانی توسط هابسبورگ ها و متحدان آنها ، استقرار آلمان به شدت رشد کرد. در قرن 20 ، تعداد آنها از طریق اسکان مجدد ، تبعید ، مهاجرت ، و روند فرهنگ پذیری داوطلبانه و اجباری دوباره کاهش یافت. کسانی که امروز ملیت آلمانی خود را ادعا می کنند از موقعیت اقلیت ملی شناخته شده قانونی برخوردار هستند. شماره 1.20 اشپیگلونگن آلمانی های مجارستان را از نظر تاریخ ، زبان شناسی و فرهنگ بررسی می کند. تمرکز بر روی موضوعات استفاده از زبان ، آموزش ، هویت و فرهنگ عامیانه است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Ungarndeutsche heute – Sprache und Zugehörigkeit : Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas 1.20